Sportslig plan

Mål og hensikt

Målet med planen er å legge til rette for at flest mulig blir med lengst mulig i Sagene IF.

Hensikten med planen er å legge de overordnede rammene for avdelingenes/ idrettenes egne sportslige planer.

Utviklingstrapp

TOPP TIL 6 ÅR

Aktiviteten skal preges av lek og varierte aktiviteter. Aktiviteten vil da stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene.7 - 9 ÅR

Gode muligheter til å utforske/øve på ulike fysiske aktiviteter/ idretter med forskjellige bevegelses-mønstre. Da får de en bred bevegelses-erfaring som gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring.

10- 12 ÅR

Idretten skal ha varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basis-ferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen grenen.

Trenerrollen

Generelt
Sagene IF sine trenere har ansvar for å sikre at alle medlemmene som deltar i klubbens aktivitet får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Treneren er ansvarlig for oppfølgingen av sine respektive/ tildelte lag/ grupper, og rapporterer til sportslig leder. Treneren samarbeider med lagleder/ gruppeleder om organiseringen av aktivitetene laget/ gruppa deltar i. Alle trenere i Sagene IF må levere politiattest.


Retningslinjer

  • Du finner rollebeskrivelse for trenere i Sagene IF her.
  • Du finner Sagene IFs retningslinjer for trenere i Sagene IF her.

Betaler vi trenere i Sagene IF?

Hovedregel:

  • Trenere 3- 5 år: JA
  • Trenere barn 6- 12 år: NEI
  • Trenere ungdom 13- 19 år: JA
  • Trenere senior bredde: NEI
  • Trenere senior elite: JA
  • Trenere idrettsskolene og AKS- prosjektet: JA

Kurs og kompetanse

Sagene IF skal tilrettelegge for at våre trenere har følgende kompetanse:

KRAV/ MÅL

FORELDRE-TRENER

ASSISTENT-TRENER

HOVED-
TRENER

SPORTSLIG-LEDER

TRENER ALLIDRETT

TRENER AKS-PROSJEKT

TRENER IDRETTSSKOLE

AKTIVITETSLEDERKURS
AVD. TRENERMØTER

TRENER 1TRENER 2TRENER 3 ++VELKOMMEN TIL SIFFØRSTEHJELPSKURSANTI- DOPING KURSSAGENE IFS FILOSOFISIFS

RETNINGSLINJERSIFS

FAIR- PLAY KORTSIFS ANTI DOP POLICY


SIFS SPORTSPLAN


AVD. SPORTSPLAN


BARNEIDR.

BESTEML.
Årshjul

Sagene IF har laget et årshjul som viser sesongene i alle våre idretter.

Dette har vi gjort for å tilrettelegge for at våre medlemmer kan drive med flere idretter/ aktiviteter.

De idrettene som er i sesong skal prioriteres.


JAN

FEB

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DES

FOTBALL

INNEBANDY

BANDY

LANDHOCKEY

BRYTING

RUGBY

TENNIS

SYKKEL

ALLIDRETT

Rekruttering

Sagene IFs hovedstrategi for rekruttering: