Vår økonomi

På denne siden kan du lese om Sagene IFs økonomi. Her finner du info om budsjett, regnskap, lagskasser, bank, betalingsløsninger, kontanthåndtering og forsikringer. Skal du ha utbetalt penger fra oss- trykk på den gule boksen!.

Skal du ha utbetalt penger av Sagene IF?

Trykk her for info om hvordan du går fram!

Budsjett

Budsjettet til Sagene IF vedtas av årsmøtet, og du finner vårt budsjett for inneværende år her.

Sagene IF har omkring 8 mil i årlig omsetning. De største inntekter kommer fra offentlige tilskudd, medlems- og treningsavgift, og utleie av anlegg. Og de største utgifter er knyttet til gjennomføring av aktivitet, drift av anlegg, og drift av administrasjonen. Under finner du oversikt over hvordan inntektene og utgiftene er fordelt mellom hovedlaget og avdelingene/ idrettene.


Hovedlaget

Avdelingene

Fordeling

inntekter

Medlemsavgiften

Admin. tilskudd Oslo kommune

Frivillighetsmidler Bydelen

Momskompensasjon

Grasrotmidler

Hovedlagets sponsorer

AKS- prosjektet

Treningsavgiften

Egne arrangementer

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Inkluderings/ storbymidler

Driftstilskudd anlegg

Dugnader

Egne sponsorer

Fond/ stiftelser

Fordeling

utgifter

Daglig leder og øvrige ansatte

Drift av kontorene

Møter og representasjon

Regnskap og revisjon

Forsikringer

Markedsføring

IT

Fellesidrettslige kurs

Kontant/ betalingsløsninger

AKS- prosjektet

All aktivitet i egen idrett

Drift av anlegg

Idrettsspesifikke kurs

Egne arrangementerBudsjettrutiner:

 • Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10.
 • Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11.
 • Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul.
 • Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

Regnskap

Regnskapet til Sagene IF føres av Christiania Regnskapskontor AS og revideres av Revisorpartnere AS.

Årsmøtet velger en kontrollkomité, du kan lese om deres oppgaver her.

Du finner alltid den siste og mest oppdaterte regnskapsrapporten her.

Regnskapsrutiner:

 • Styret får regnskapsrapport på overordnet nivå en gang pr. mnd - publiseres i lenken over og her.
 • Ledergruppa får regnskapsrapport på avdelingsnivå en gang pr. mnd - publiseres i lenken over og her.
 • Årsmøtet godkjenner årsregnskapet - publiseres her.

Lagskasser

Alle inntekter og utgifter som har med Sagene IF å gjøre skal gjennom Sagene IFs konto og føres i vårt regnskap. Det betyr at det ikke er lov for de enkelte lagene å ha egne kontoer og kasser.

Alle lag har en lagskasse i vårt budsjett og regnskap, følgende føres her:

 • Inntekter og utgifter fra dugnad laget selv har skaffet/jobbet.
 • Inntekter og utgifter fra sponsorer laget selv har skaffet (Må være i tråd med Sagene IFs retningslinjer for sponsorarbeid).
 • Inntekter (egenandeler) og utgifter til cuper, turneringer, utstyr....som laget må betale selv.

Det enkelte lag disponerer sin lagskasse slik den står i avdelingens budsjett, men det skal leveres bilag for alle inntekter og utgifter. Alle kvitteringer sendes inn på vanlig måte, merket med lagskassens navn (eks "fotball gutter 2003"). Lagleder får regnskapsrapport fra avdelingsleder for sin lagskasse en gang pr. mnd. Du finner den også her.

Arbeidsutvalgene i avdelingene skal legge årets underskudd/overskudd på den enkelte lagskassen inn i budsjettet for påfølgende år. Dvs lag som har gått i minus i år må gå tilsvarende i pluss neste år, lag som har gått i pluss får mulighet til å gå tilsvarende i minus neste år. Overskudd i lagskasser til lag som legges ned tilfaller klubben, underskudd dekkes opp av laget ved nedleggelse. 

Bank og kontoer

Sagene IF har sine kontoer i Sparebank 1 Oslo og Akershus.

Det er styreleder og daglig leder som disponerer kontoene, og alle utbetalinger må godkjennes av begge to (lovpålagt).

Alle innbetalinger kan gjøres til Sagene IFs hovedkonto: 90120538143 (merkes med navn, avdeling og formål).

Kontanthåndtering

Sagene IF bruker NOKAS som leverandør av tjenester for kontanthåndtering:

 • Veksel
 • Nattsafe

Det betyr at vi aldri oppbevarer kontanter i våre anlegg.

Betalingsløsninger

Sagene IF har følgende betalingsløsninger:

 • Fakturering av medlems- og treningsavgifter - Klubbadmin/ Buypas.
 • Øvrig fakturering - Webfaktura fra Visma
 • Vipps - DNB
 • Betalingsterminal - Nets

Vipps- nummer

Sagene IF sine Vipps- nummer:

 • Hovedlaget: 79573
 • Kiosk Bjølsenhallen: 560924
 • Kiosk Klubbhuset: 560922
 • Avdelingene:
  • Innebandy: 115111
  • Fotball: 115110
  • Rugby: 115112
  • Bandy: 115113
  • Landhockey: 115114
  • Bryting: 115117
  • Tennis: 115118
  • Sykkel: 122213
  • Quidditch: 560923
  • Svermen: 576298

Forsikringer

Sagene IF har følgende forsikringer:

 • Innboforsikring Klubbhus og driftsbygning Voldsløkka
 • Innboforsikring Voldsløkka garderober
 • Innboforsikring Bjølsenhallen
 • Underslagsforsikring (Lovpålagt)

Alle forsikringer er tegnet gjennom NHO- idrett (Storebrand).