Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemsavgiften har stemmerett på årsmøtet. Protokollen publiseres også på våre nettsider i etterkant av møtet. Les mer om våre årsmøter under.

Årsmøter i Sagene IF

Fram til og med 2015 ble det hver år avholdt et årsmøte for hovedlaget og et årsmøte for hver av avdelingene/ idrettene. Under finner du oversikt over hovedlagets årsmøter 2012- 2015.

 

Årsmøtet 2012    Innkalling     Protokoll    

Ekstraordinært årsmøte 2012

    InnkallingProtokoll

Årsmøte 2013

    InnkallingProtokoll

Ekstraordinært årsmøte 2013

    InnkallingProtokoll

Årsmøte 2014

    InnkallingProtokoll

Årsmøte 2015

    InnkallingProtokoll

 

Fom 2016 omorganiserte en klubben til å bestå av kun et styre, og gikk da over til også kun å ha et årsmøte for hele klubben. Under finner du oversikt over årsmøtene 2016- 2018:

 

Årsmøte 2016

InnkallingSakspapirerProtokoll

Årsmøte 2017

InnkallingSakspapirerProtokoll

Årsmøte 2018

InnkallingSakspapirerProtokoll

Årsmøte 2019

InnkallingSakspapirerProtokoll
Årsmøte 2020Innkalling SakspapirerProtokoll

Årsmøte 2021

Innkalling

Sakspapirer

Protokoll

Årsmøte 2022

Innkalling

Sakspapirer

Protokoll

Årsmøte 2023

Innkalling

Sakspapirer

Protokoll

Ekstraord. 2023

Innkalling

Sakspapirer

Protokoll

Årsmøte 2024

Innkalling

Sakspapirer

Protokoll

 

Avdelingenes oppgaver

  • Gjennomføre medlemsmøte i egen avdeling innen 1. mars. 
  • Sende ut innkallingen og oppfordre til å delta.
  • Sende kandidater til leder og styrerep. til valgkomiteen.
  • Skrive årsberetning (etter mal).
  • Gå gjennom regnskapsrapport desember å sjekke for feil.
  • Vedta forslag til treningsavgifter (etter mal).
  • Vedta endelig budsjett.
  • Sende inn forslag til årsmøtet til fristen.
  • Gå gjennom sakspapirene og finne ut hva stemme.
  • Du finner mer info og maler her.

Kontrollkomiteen

Valg på årsmøtet 29. mars 2022:

Kontrollkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges på årsmøtet. Komiteens hensikt er å føre tilsyn med Sagene IFs økonomi og styrets arbeid. Hovedoppgaven er å legge fram en beretning om klubbens årsregnskap og styrets arbeid for årsmøtet. Komiteen skal ha tilgang til alle regnskap, rapporter fra revisor og protokoller fra styret og utvalg. Komiteen skal skrive protokoll fra sine møter.

 

Du finner mer informasjon om kontrollkomiteen her.

Valgkomiteen

Valgt på årsmøtet 29. mars 2022:

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av årsmøtet. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Hovedoppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på årsmøtet (unntatt ny valgkomite, der det er styret som innstiller). Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i Sagene IFs lov, og at de starter sitt arbeid i god tid før årsmøtet. Alle kandidater komiteen foreslår til verv skal være spurt og ha sagt ja. Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og publiseres sammen med de andre sakspapirene senest 1 uke før årsmøtet (Sagene IFs lov §13).

 

Du finner mer informasjon om valgkomiteen her