Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 29. april 2021.

Styrets arbeidsutvalg:

 

 
Leder:Einar Eriksen90121210
Nestleder:Petter Mathisen

93452002

Medlem:Siri Moe92661349
Medlem:Anna Sofie Irgens 
Medlem (ungdomsrep):Maha Alam 
Vara:  

Avdelingsrepresentanter:

  

Innebandy:

Finn-Ulrik Berntsen

 

Bandy:Peder Pil Strand

97612177

Landhockey:Jimene Val Gora 
Bryting:Ikke klar enda 
Rugby:Guro Kristine Nordvik

 

Sykkel:Ilona Jambor95110104
Fotball:Morten Hagen

 

Tennis:Håkon Larssen91758811
Quidditch:Johan A.G. Vaernes 

BILDE KOMMER UNDER!

Styrets oppgaver

 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

Nytt styremedlem? - Les mer her

Møteplaner

Faste saker

Følgende faste saker behandles på alle møtene:

 1. Regnskapsrapport for foregående måned.
 2. Rapport utestående medlems- og treningsavgifter foregående måned.
 3. Kartleggingsskjema avdelingene.
 4. HMS- avviksrapport
 5. Vedtaksprotokoll styret

Styremøte dokumenter

Du finner innkallinger, sakspapirer og protokoller fra alle styremøter her.