Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 28. mars 2019.

Styrets arbeidsutvalg:


Leder: Einar Eriksen 90121210
Nestleder: Birgitte Arctander Stub 97596402
Medlem: Siri Moe 92661349
Medlem: Arvid Sivertsen
Vara: Ikke på plass enda

Avdelingsrepresentanter:Innebandy:

Remi Nilsen 40463921
Bandy: Didrik Bell 90036075
Landhockey: Konstantin Muller 96819149
Bryting: Ramiar Hamzaee 48131916
Rugby: Bitten Sveri 90986427
Sykkel: Ilona Jambor 95110104
Fotball: Ikke på plass enda
Tennis: Håkon Larssen 91758811
Quidditch: Martin Beyer 95551233

V: Arvid Sivertsen, Siri Moe, Håkon Larssen, Remi Nilsen, Einar Eriksen, Birgitte Actander Stub, Konstantin Müller, Bitten Sveri.

Styrets oppgaver

 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

Nytt styremedlem? - Les mer her

Møteplan 2019

Faste saker

Følgende faste saker behandles på alle møtene:

 1. Regnskapsrapport for foregående måned.
 2. Rapport utestående medlems- og treningsavgifter foregående måned.
 3. Kartleggingsskjema avdelingene.
 4. HMS- avviksrapport
 5. Vedtaksprotokoll styret

Styremøte dokumenter

Du finner innkallinger, sakspapirer og protokoller fra alle styremøter her.