Vår organisasjon

Her har vi laget en oversikt over hvordan Sagene IF er organisert. I organisasjonskartet under finner du informasjon om ansvar, oppgaver og roller i det enkelte organisasjonsleddet. Presentasjonen er basert på klubbens organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet hvert år.organisasjonsplan

ÅRSMØTET

Klubbens høyeste myndighet
Alle medlemmer fylt 15 år og som har betalt medlemsavgift har stemmerett.


VALGKOMITEE

Velges av årsmøtet.
Skal sikre at riktige personer velges til å styre klubben.
Frivillige.

KONTROLLKOMITEEN

Valgt av årsmøtet.
Skal ha tilsyn med styrets arbeid og klubbens økonomi.
Frivillige.

STYRET

Velges av årsmøtet.

Leder klubben mellom årsmøtene.

Består at et arbeidsutvalg (5 stk) samt en representant fra hver avdeling/ idrett.

Alle er frivillige.

Roller og oppgaver i styret:

Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer (2 stk)
Varamedlem (1 stk)
Representanter for avdelingene

DAGLIG LEDER

Ansatt.
Skal sette styrets vedtak ut i live, representere klubben utad, lede
administrasjonen, følge opp
avdelingene og utvalgene,
følge opp arbeidsgiveransvar øvrige ansatte,
påse at lover og regler følges, styre HMS og GDPR- arbeid.


AVDELINGENE

Mandat for avdelingene er vedtatt av årsm

        Fotball

Hver avdeling ledes av et arbeidsutvalg. Leder av arbeidsutvalget velges av årsmøtet. Leder utpeker øvrige medlemmer. Alle er frivillige.

Roller og oppgaver i arbeidsutvalgene:

ADMINISTRASJONEN

Består av:

 • Kontoret (ansatte)
 • Driftsavdelingen (ansatte)

KONTORET har ansvar for daglig drift av klubben og ledes av daglig leder:

 • Drift av klubbens kontorer.
 • Medlemshåndtering.
 • Økonomi- og regnskap.
 • Lover, regler, HMS, GDPR.
 • Søknad og rapportering.
 • Felles rekrutteringsarbeid.
 • Inngåelse/oppfølging avtaler.
 • Sponsor- og markedsarbeid.
 • Drifte plattformer på nett.
 • Bistå avdelingene.

Kontoret består av 1,5 årsverk fordelt på:

 • Daglig leder (100%).
 • Rekrutteringsleder (50%)

DRIFTSAVDELINGEN har ansvar for drift av alle våre anlegg, og ledes av driftsleder:

 • Sørge for at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
 • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og øvrige brukeres aktivitet.
 • Sikkerhet og HMS rutiner for anleggene.
 • Drive klubbens utleievirksomhet.
 • Tilrettelegge for frivillige vakter i anleggene.

Driftsavdelingen består av 1,6 årsverk fordelt på:

UTVALG

Mandat for utvalgene vedtas av styret.

Leder for utvalgene utpekes av styret.

Øvrige utvalg nedsatt av styret

UTVALG

Øvrige utvalg nedsatt av det enkelte arbeidsutvalg.

Mandat vedtas av arbeidsutvalget.

Leder utpekes av arbeidsutvalget.

GRUPPENE/ LAGENE

Følgende roller utpekes av arbeidsutvalgene:

Øvrige roller: