Vår organisasjon

Her har vi laget en oversikt over hvordan Sagene IF er organisert.

Presentasjonen er basert på klubbens organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet hvert år.

Organisasjonskart

Organisasjonskart
 • STYRET - Består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 personer, samt en representant for hver idrett med en personlig vara. I AU skal det være en barneidrettsansvarlig og en politiattestansvarlig. Styret samlet har 6 møter per år, styrets AU møtes en gang per måned. 
 • DAGLIG LEDER - Sette styrets vedtak ut i live, representere klubben utad, daglig drift av klubben, sekretær for styret, økonomioppfølging/styring, medlemshåndtering, arbeidsgiveransvar, lede HMS- og GPPR- arbeidet, styre sponsor- og markedsarbeidet, drift anlegg, redaktør av publikasjoner på nett, politiattestansvarlig.
 • NÆRMILJØAVDELINGEN - Består av følgende prosjekter: Gratis idrettsskoler, AKS- prosjektet, Etter-skoletid, Svermen, Core. Mål/hensikt og budsjett vedtas av styret. Ledes av ansatte som rapporterer til daglig leder.
 • ADMINISTRASJON - Kontoret har ansvar for daglig drift av klubben og ledes av daglig leder som har med seg en adminsitrasjons assistent. 
 • DRIFT - Driftsavdelingen har ansvar for drift av anlegg og ledes av driftsleder som rapporterer til daglig leder.
 • IDRETTENE - Hver idrett ledes av et aktivitetsutvalg (AKU). Leder av AKU velges av årsmøtet, leder utpeker minimum 4 øvrige medlemmer. Mandat for idrettene er vedtatt av årsmøtet, og beskriver ansvar og oppgaver delegert til idrettene. Sagene IF har disse idrettene: Fotball, Innebandy, Bandy, Landhockey, Bryting og judo, Sykkel og Triatlon, Rugby, Tennis, Rumpeldunk, Turn og dans, håndball og allidrett.
 • UTVALG KLUBB - Sagene IF har disse utvalgene: Ledergruppa, Økonomigruppa, spill-gruppa. Mandat vedtas av styret. Lederne utpekes av styret.

Mandat for idrettene

Dette mandatet beskriver på overordnet nivå forholdet mellom styret og idrettene.

 

Sammensetningen av idrettenes aktivitetsutvalg:

 • Hver idrett ledes av et aktivitetsutvalg.
 • Leder av aktivitetsutvalget er valgt av årsmøtet og skal lede utvalget fram til neste årsmøte. 
 • Leder utpeker øvrige medlemmer til utvalget
 • Utvalgets størrelse skal være tilpasset idrettens størrelse (antall medlemmer), men minimum 4 personer
 • Medlemmene i utvalget skal minimum dekke følgende roller: sportslig ansvarlig, medlemsansvarlig, økonomiansvarlig og dugnadsansvarlig.
 • Utvalget for øvrig settes sammen slik at det passer idretten best og kan endres etter behov.
 • Begge kjønn skal være representert i utvalget.

Følgende oppgaver delegeres fra styret til idrettenes aktivitetsutvalg:

 1. Styre egen idrett innfor styrets vedtatte planer og budsjetter.
 2. Organisere og administrere all aktivitet i egen idrett.
 3. Fastsette treningsavgifter for sin idrett og følge opp at medlemmene betaler.
 4. Holde egen medlemsliste i klubbens medlemsregister oppdatert.
 5. Levere budsjett og følge opp regnskapsrapporter
 6. Dekke de vaktene idretten får tildelt av styret på faste dugnader (vakter, konsert/Norway cup)
 7. Utpeke, styre og følge opp egne lagledere, trenere, ansatte og utvalg.
 8. Representere Sagene IF i egen særkrets og eget særforbund.
 9. Utpeke representanter til styrets utvalg.
 10. Avholde et medlemsmøte i forkant av årsmøtet for å forankre de sakene som årsmøtet skal vedta.

Kommunikasjon mellom styret og idrettenes aktivitetsutvalg:

 • Idrettenes aktivitetsutvalg rapporterer til sin idretts representant i styret.
 • Idrettens representant i styret har ansvar for å informere sitt aktivitetsutvalg om arbeidet i styret.
 • Saker som aktivitetsutvalget ønsker på agendaen i styret skal spilles inn via deres idretts representant i styret.
 • Alle protokoller fra styrets møter og fra aktivitetsutvalgenes møter skal publiseres på klubbens nettsider.

Overordnede føringer:

 • Det er kun styrets leder og daglig leder som kan signere avtaler på vegne av Sagene IF.
 • Idrettenes aktivitetsutvalg skal forholde seg til Sagene Ifs lov, retningslinjer, filosofi, strategi og budsjett.

Dette mandatet skal vedtas på årsmøtet som en del av klubbens organisasjonsplan. Styret og den enkelte idretts aktivitetsutvalg har imidlertid fullmakt av årsmøtet til å gjøre presiseringer av mandatet slik at det passer best mulig til den enkelte idrett, men dog ikke slik at det går på tvers av de overordnede føringene fra årsmøtet.