Ansatte

Sagene IF har en liten gjeng med fast ansatte som jobber med daglig drift av klubbens aktivitet og anlegg. Tilsammen er 7,6 årsverk fordelt på 10 personer. Alle ansatte holder til i klubbhuset. Under kan du lese om våre ansatte og deres oppgaver, og du finner info om Sagene IF som arbeidsgiver.

Sagene IF som arbeidsgiver

 • Styret har delegert arbeidsgiveransvaret slik at styreleder følger opp daglig leder og daglig leder følger opp øvrige ansatte.
 • Sagene IF er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO- idrett Abelia.
 • Gjennom NHO- idrett Abelia har vi lovpålagt yrkesskadeforsikring, underslagsforsikring, og pensjonsordning for alle våre fast ansatte.
 • Sagene IF følger kravene til et systematisk HMS- arbeid.
 • Styreleder, daglig leder og driftsleder har gjennomført lovpålagt HMS- kurs, samt brannkurs og førstehjelpskurs.
 • Alle våre ansatte har en arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
 • Alle våre omlag 100 trenere/ instruktører har en kontrakt i tråd med mal trenerkontrakt vedtatt av styret.
 • Sagene IF betaler arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader.
 • Sagene IF har vedtatt en felles lønnspolitikk for alle våre avdelinger.

Hvor finner du oss? 

 • Vi holder til i klubbhuset på Voldsløkka; Adresse: Stavangergata 32, 0468 Oslo (i huset på bildet)
 • Admninistrasjonen holder til ved klubbstua innerst i 2. etasje i klubbhuset. Driftsavdelingen holder til i driftsbygningene ved garasjene. 
 • Etter skoletid og FotballFritidsOrdningen finner du i festsalen rett over kiosken i 2. etasje.
 • Vi har også et kontor i Bjølsenhallen; Adresse: Moldegata 7, 0445 Oslo. 
 • Du finner kontaktinfo (post, epost, tlf) til klubben her.
 • Du finner kontaktinfo til våre ansatte under. 

Hvem er vi?

Daglig leder Vibeke Thiblin

Oppgaver:

 • Sekretær for styret
 • Representere Sagene IF utad
 • Lede administrasjonen
 • Drift av kontoret
 • Leder av ledergruppa (alle avdelingslederne).
 • Arbeidsgiveransvar for øvrig ansatte
 • Bistå avdelingenes arbeidsutvalg
 • Oppfølging av økonomi (budsjett og regnskap)
 • Lede HMS- arbeidet
 • Sponsor- og markedsarbeid
 • Søknads- og rapporteringsarbeid
 • Medlemshåndtering
 • Redaktør for alle publikasjoner på nett

Aministrasjons assistent Elisabeth Høvås

Oppgaver: 

 • Administrere og videreutvikle klubbens utleieaktivitet i alle anlegg.
 • Organisere og forbedre vaktordningen i klubbhuset og i Bjølsenhallen.
 • Påse at våre kiosker er klare til åpning kl. 16 alle hverdager.
 • Ansvar for medlemslister og fakturering i Klubbadmin.
 • Opprette og drive Sagene Ifs nettbutikk.
 • Lage plan og budsjett for forbedringer av klubbhusets funksjonalitet ift inventar, lagring og profilering.
 • Søke penger fra fond og stiftelser til klubbens arbeid og prosjekter.
 • Bistå daglig leder med øvrige arbeidsoppgaver ved behov.

Resepsjonsleder Bjølsenhallen Hege Petrogalli 

Oppgaver: 

 • Gjøre klar hall, kiosk og aktivitetsoversikt for de frivillige vaktene som kommer kl. 16.
 • Ta imot og lære opp nye frivillige vakter og å ringe til vakter som ikke møter opp.
 • Holde møterommet, kontoret, kiosk og varelager ryddig og i orden.
 • Sjekke at alle nødutganger er frie, at alt brannutstyr og alle nødlys fungerer.
 • Følge opp leietakere i hallen.
 • Følge opp renholdet i hallen.
 • Ta kasseoppgjør og kontantbeholdning 
 • Fylle på med papir og såpe ved behov, og bestille av kommunen ved behov
 • Ta imot pakker, varer, håndverkere.
 • Melde fra om feil og mangler til vår driftsleder.
 • Fylle på førstehjelpsutstyr ved behov.
 • Planlegge 2 årlige kurs i førstehjelp for alle hallens brukere. 

Rekrutteringsleder Thomas Bakkene

Oppgaver: 

Ansvar for alle Sagene IFs tilbud til barn som kommer inn døra i klubben for første gang: Allidrett, AKS- prosjektet, åpne idrettsskole, ferieaktiviteter: 

 • Lage årsplan og budsjett
 • Rekruttering og markedsføring
 • Følge opp trenere sportslig og administrativt
 • Følge opp ungdommer i jobb spesielt.
 • Løse admin oppgaver
 • Sørge for treningstider i anleggene
 • Kontakt med skolene og AKSene
 • Samarbeid med avdelingene/idrettene
 • Rapportering og søknadsskriving
 • Evaluering og videreutvikling

Aktivitetsleder Patrice Balauze

Oppgaver:

 • Bistå rekrutteringsleder i Sagene IF med planlegging, markedsføring, gjennomføring, oppfølging og evaluering av alle Sagene IFs rekrutteringsprosjekter generelt, og rugbyprosjektene spesielt. 
 • Lede Sagene IF rugby sitt arbeid med rekruttering av barn og ungdom, være hovedtrener for alle klubbens rugbylag for barn og ungdom, starte opp nye lag etter hver rugbyskole, og utdanne/ involvere unge rugbytrenere i klubben.
 • Lede arbeidet med en mal og et årshjul for arrangementer i Sagene IF.
 • Lede arbeidet med kursing og kompetanseheving på tvers av idrettene.

FFO- leder og Trenerveileder fotball Pak Ling Li

Oppgaver: 

Leder for Fotball FritidsOrdningen (50%)

 • Utvikling/ oppfølging av årsplaner og budsjetter
 • Ansettelse, oppfølging og veiledning av trenere
 • Løse administrative oppgaver
 • Markedsføring og rekruttering
 • Koordinering og samarbeid med etter skoletid
 • Evaluering og videreutvikling av tilbudet.

Trenerveileder fotball (50%)

 • Implementere og oppdatere sportsplanen.
 • Rekruttering og oppfølging av trenere. 
 • Kartlegge og bygge opp kompetanse i klubben. 
 • Sike god rekruttering og oppstart av nye årskull
 • Fokus på Fair-play.

Leder Etter skoletid Amanda Luna Rodriguez-Martin

Oppgaver: 

 • Utvikle, igangsette og drive tilbudet Etter skoletid for 5.- 10 klassinger iht klubbens mål  og verdigrunnlag. 
 • Markedsføre tilbudet overfor bydelens ungdommer, og samarbeide med bydel, ungdomsklubb og skoler.
 • Daglig drift av tilbudet mandag til torsdag kl. 14- 17. Planlegge aktiviteter og innhold. Lage  og styre etter et budsjett. Leder øvrige ansatte.
 • Ha kontakt med foreldre og foresatte.
 • Sørge for at Etter skoletid er et trygt sted å være for deltakerne.

Driftsleder anlegg Kurt- Jarle Niltveit

Oppgaver:

 • Påse at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
 • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og brukernes aktivitet.
 • Leder for driftsavdelingen med ansvar for budsjett, øvrige ansatte og frivillige.
 • Etablere og følge opp drifts- og HMS/sikkerhetsrutiner for anleggene.
 • Vinterdrift kunstis og kunstgress
 • Legging/preparering av is, drift av kjøleanlegg.
 • Utføre enkelt vedlikehold, kontaktperson for kommunen ved større reparasjoner.
 • Bistå våre frivillige vakter i anleggene ved behov. 

Diftsassistent Morten Østlie

 • Stillingsprosent: 50
 • Arbeidstid: Skift, 100 % okt- mars
 • Tlf: 46964795

Oppgaver: 

 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane.
 • Vinterdrift av Bjølsen kunstgress.
 • Utføre enkelt vedlikehold i alle anleggene klubben drifter.
 • Tilrettelegge for brukernes aktivitet på anleggene.  
 • Tilrettelegge for frivillige vakter og kioskdrift i anleggene.
 • Bistå driftsleder med forfallent arbeid. 

Driftsassistent Janis Kronberg

 • Stillingsprosent: 10
 • Arbeidstid: Skift, 40% okt - mars
 • Tlf: 96847920

Oppgaver: 

 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane.
 • Vinterdrift av Bjølsen kunstgress.
 • Utføre enkelt vedlikehold i alle anleggene klubben drifter.
 • Tilrettelegge for brukernes aktivitet på anleggene.  
 • Tilrettelegge for frivillige vakter og kioskdrift i anleggene.
 • Bistå driftsleder med forfallent arbeid.