Ansatte

Sagene IF har en liten gjeng med fast ansatte som jobber med daglig drift av klubbens aktivitet og anlegg. Tilsammen er 6,8 årsverk fordelt på 10 personer. Alle ansatte holder til i klubbhuset. Under kan du lese om våre ansatte og deres oppgaver, og du finner info om Sagene IF som arbeidsgiver.

Sagene IF som arbeidsgiver

 • Styret har delegert arbeidsgiveransvaret slik at styreleder følger opp daglig leder og daglig leder følger opp øvrige ansatte.
 • Sagene IF er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO- idrett Abelia.
 • Gjennom NHO- idrett Abelia har vi lovpålagt yrkesskadeforsikring, underslagsforsikring, og pensjonsordning for alle våre fast ansatte.
 • Sagene IF følger kravene til et systematisk HMS- arbeid.
 • Styreleder, daglig leder og driftsleder har gjennomført lovpålagt HMS- kurs, samt brannkurs og førstehjelpskurs.
 • Alle våre ansatte har en arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
 • Alle våre omlag 100 trenere/ instruktører har en kontrakt i tråd med mal trenerkontrakt vedtatt av styret.
 • Sagene IF betaler arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader.
 • Sagene IF har vedtatt en felles lønnspolitikk for alle våre avdelinger.

Hvor finner du oss? 

 • Vi holder til i klubbhuset på Voldsløkka; Adresse: Stavangergata 32, 0468 Oslo (i huset på bildet)
 • Daglig leder, rekrutteringsleder og trenerveileder har kontor innerst i 2. etasje ved klubbstua, driftsavdelingen holder til i driftsbygningene ved garasjene, og Etter skoletid og FotballFritidsOrdningen finner du i festsalen rett over kiosken i 2. etasje.
 • Vi har også et kontor i Bjølsenhallen; Adresse: Moldegata 7, 0445 Oslo. 
 • Du finner kontaktinfo (post, epost, tlf) til klubben her.
 • Du finner kontaktinfo til våre ansatte under. 

Hvem er vi?

Daglig leder Vibeke Thiblin

Oppgaver:

 • Sekretær for styret
 • Representere Sagene IF utad
 • Lede administrasjonen
 • Drift av kontoret
 • Leder av ledergruppa (alle avdelingslederne).
 • Arbeidsgiveransvar for øvrig ansatte
 • Bistå avdelingenes arbeidsutvalg
 • Oppfølging av økonomi (budsjett og regnskap)
 • Lede HMS- arbeidet
 • Sponsor- og markedsarbeid
 • Søknads- og rapporteringsarbeid
 • Medlemshåndtering
 • Redaktør for alle publikasjoner på nett

Driftsleder anlegg Kurt- Jarle Niltveit

Oppgaver:

 • Påse at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
 • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og brukernes aktivitet.
 • Leder for driftsavdelingen med ansvar for budsjett, øvrige ansatte og frivillige.
 • Etablere og følge opp drifts- og HMS/sikkerhetsrutiner for anleggene.
 • Vinterdrift kunstis og kunstgress
 • Legging/preparering av is, drift av kjøleanlegg.
 • Utføre enkelt vedlikehold, kontaktperson for kommunen ved større reparasjoner.
 • Drive klubbens utleievirksomhet.
 • Tilrettelegge for frivillige vakter og kioskdrift.

Rekrutteringsleder Audun Vagleng

Oppgaver: 

Rekrutteringsleder har ansvar for alle Sagene IFs tilbud til barn som kommer inn døra i klubben for første gang: 

 

Allidrett, AKS- prosjektet, åpne idrettsskoler: 

 • Lage årsplan og budsjett
 • Rekruttering og markedsføring
 • Følge opp trenere sportslig og administrativt
 • Løse admin oppgaver
 • Sørge for treningstider i anleggene
 • Kontakt med skolene og AKSene
 • Samarbeid med avdelingene/idrettene
 • Rapportering og søknadsskriving
 • Evaluering og videreutvikling

Trenerveileder fotball Pak Ling Li

Oppgaver: 

Leder for Fotball FritidsOrdningen (50%)

 • Utvikling/ oppfølging av årsplaner og budsjetter
 • Ansettelse, oppfølging og veiledning av trenere
 • Løse administrative oppgaver
 • Markedsføring og rekruttering
 • Koordinering og samarbeid med etter skoletid
 • Evaluering og videreutvikling av tilbudet.

Trenerveileder fotball (50%)

 • Implementere og oppdatere sportsplanen.
 • Rekruttering og oppfølging av trenere. 
 • Kartlegge og bygge opp kompetanse i klubben. 
 • Sike god rekruttering og oppstart av nye årskull
 • Fokus på Fair-play.

Leder Etter skoletid Anne Britt Granaas

Oppgaver: 

 • Utvikle, igangsette og drive tilbudet Etter skoletid for 5.- 10 klassinger iht klubbens mål  og verdigrunnlag. 
 • Markedsføre tilbudet overfor bydelens ungdommer, og samarbeide med bydel, ungdomsklubb og skoler.
 • Daglig drift av tilbudet mandag til torsdag kl. 14- 17. Planlegge aktiviteter og innhold. Lage  og styre etter et budsjett. Leder øvrige ansatte.
 • Ha kontakt med foreldre og foresatte.
 • Sørge for at Etter skoletid er et trygt sted å være for deltakerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trener barn og ungdom - Stilling utlyst!

 • Stillingsprosent: 30
 • Arbeidstid: Man - fre kl. 14- 18, fri skoleferier.
 • Epost: 

Oppgaver:

 • Planlegge og gjennomføe AKS- prosjektet: Lage/følge opp årsplaner, være på aktiviteten, finne/følge opp trenere, koordinere skolene, løse admin oppgaver, evaluere/videreutvikle. 
 • Planlgging og gjennomføring av ferieprosjektene: Organisere gratis aktivitet for 1.-4. klasse i vinter, sommer og høstferien. 
 • Allidrett: Planlegge og gjennomføre treningene for sine gupper, holde orden på utstyr og deltakerlister, følge opp assistenttrenere, utvikle 5- års klubben. 
 • Etter skoletid og FFO: Delta på ukentlig planleggingsmøte, bistå med aktivitet ved kapasitet og behov.

Trener barn og ungdom Henrik Hellevik

Oppgaver:

 • Ansvar for treningene til: Fotballfritidsordningen (FFO), og enkelte av allidrettsgruppene for 3- 5 åringer.
 • Det innebærer: Planlegge og gjennomføre treningene, Holde orden og oversikt over utstyr, Lage og oppdatere deltakerlister, Hjelpe til å hente barna på AKS ved behov, Hjelpe til med markedsføring og rekruttering.

Diftsassistent Morten Østlie

 • Stillingsprosent: 50
 • Arbeidstid: Skift, 100 % okt- mars
 • Tlf: 46964795

Oppgaver: 

 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane.
 • Vinterdrift av Bjølsen kunstgress.
 • Utføre enkelt vedlikehold i alle anleggene klubben drifter.
 • Tilrettelegge for brukernes aktivitet på anleggene.  
 • Tilrettelegge for frivillige vakter og kioskdrift i anleggene.
 • Bistå driftsleder med forfallent arbeid. 

Driftsassistent Janis Kronberg

 • Stillingsprosent: 20
 • Arbeidstid: Skift, 40% okt - mars
 • Tlf: 96847920

Oppgaver: 

 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane.
 • Vinterdrift av Bjølsen kunstgress.
 • Utføre enkelt vedlikehold i alle anleggene klubben drifter.
 • Tilrettelegge for brukernes aktivitet på anleggene.  
 • Tilrettelegge for frivillige vakter og kioskdrift i anleggene.
 • Bistå driftsleder med forfallent arbeid. 

Aministrasjons assistent Elisabeth Høvås

Oppgaver: 

 • Administrere og videreutvikle klubbens utleieaktivitet i alle anlegg.
 • Organisere og forbedre vaktordningen i klubbhuset og i Bjølsenhallen.
 • Påse at våre kiosker er klare til åpning kl. 16 alle hverdager.
 • Ansvar for medlemslister og fakturering i Klubbadmin.
 • Opprette og drive Sagene Ifs nettbutikk.
 • Lage plan og budsjett for forbedringer av klubbhusets funksjonalitet ift inventar, lagring og profilering.
 • Søke penger fra fond og stiftelser til klubbens arbeid og prosjekter.
 • Bistå daglig leder med øvrige arbeidsoppgaver ved behov.

Kioskleder Bjølsenhallen Hege Petrogalli 

Oppgaver: 

 • Tilrettelegge kioskdriften for våre frivillige.  
 • Holde kiosk m/lager ryddig, rent og oversiktlig.
 • Bestille varer og telle opp varer en gang pr uke.
 • Ta kasseoppgjør en gang pr uke.
 • Gjøre hall og kiosk klar for helgen hver fredag. 
 • Gjennomføre hallvaktens oppgaver den kvelden kioskleder er på vakt.
 • Sende inn utfylte sjekklister en gang pr uke og trykke opp tomme sjekklister ved nehov.
 • Melde fra ved feil og mangler i hallen og i kiosken.