Medlem kontrollkomiteen!

Velkommen som medlem av kontrollkomiteen i Sagene IF!

På denne siden finner du den informasjonen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Om kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges på årsmøtet. Komiteens hensikt er å føre tilsyn med Sagene IFs økonomi og styrets arbeid. Hovedoppgaven er å legge fram en beretning om klubbens årsregnskap og styrets arbeid for årsmøtet. Komiteen skal ha tilgang til alle regnskap, rapporter fra revisor og protokoller fra styret og utvalg. Komiteen skal skrive protokoll fra sine møter.

Medlemmer

Kontrollkomiteen har 4 medlemmer. En leder, en nestleder, et medlem og et varamedlem.

Du finner oversikt og kontaktinfo til kontrollkomiteen her.


Oppgaver

Kontrollkomiteens oppgaver/ mandat er beskrevet i NIFs lov § 2- 12, som du finner her.

Kontrollkomiteen skal passe på:

  • At Sagene IFs midler er brukt iht lover, vedtak, bevilgninger og budsjett, og at de økonomiske disposisjoner er gjort i tråd med Sagene IF lov og årsmøtets vedtak.
  • At Sagene IFs interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
  • At Sagene IFs regnskapsførsel er pålitelig og at våre årsregnskap og delrapporter gir et korrekt uttrykk for klubbens drift og finansielle stilling.

Informasjon og kunnskap

  • En enkel og grei beskrivelse av Sagene IFs økonomi finner du her.
  • Sagene IF lov, regler og retningslinjer finner du her.
  • Christiania Regnskapskontor (V/ Øystein Førsund) fører vårt regnskap, Revisorpartnere AS (V/ Rune Dypaune) reviderer våre årsregnskap.
  • Kontrollkomiteens leder får innkalling og protokoll fra alle møter i styret på epost, de er også publisert her.
  • Kontrollkomiteens leder får månedlige regnskapsrapporter på epost, de er også publisert her.
  • Tidligere årsregnskap og kontrollkomitéberetninger finner du i sakspapirer fra tidligere årsmøter som er publisert her.

Dokumenter og maler