Styremedlem

Velkommen som styremedlem i Sagene IF!

På denne siden finner du den informasjonen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Om styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett.

 

Oppgaver

Styret har følgende oppgaver:

 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest og ansvarlig for barneidrett.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

Styrets arbeidsutvalg

Styrets arbeidsutvalg (AU) består av styreleder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Utvalgets rolle er å forestå det daglige arbeidet i styret. AU møtes en gang pr. måned, med unntak av juli. Det skal sendes ut innkalling til og protokoll fra alle AUs møter, disse skal sendes til AUs medlemmer med kopi til det øvrige styret.

 

Oppgaver: Forberede styremøtene Følge opp styrevedtak Månedlig oppfølging av regnskap, innkreving av avgifter, og strategiarbeid Oppfølging av klubbens daglige drift

 

Avdelingenes representanter

Alle avdelingene/ idrettene har en representant i styret. De er vanlige styremedlemmer som møter på alle 6 årlige styremøter.

 

Oppgaver:

Delta på styremøtene Presentere status i egen avdeling/ idrett på alle styremøtene Sørge for god informasjonsflyt mellom styret og egen avdeling/ idrett Få fram synspunktene til egen avdeling/ idrett i styret Påse at styrevedtak følges opp i egen avdeling/ idrett Fremme forslag til styret fra egen avdeling/ idrett

 

Rollebeskrivelser

Du finner rollebeskrivelser for alle rollene i styret (leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer) her.

 

Møter

Litt info om styremøtene:

 • Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned.
 • Styrets møteplan finner du her.
 • Du får innkalling og sakspapirer på epost før møtet, og du får protokollen på epost etter møtet.
 • Har du saker til agendaen må den sendes styreleder senest 1 uke før møtet.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
 • Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene, ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Diverse

 • Vi ønsker at styret skal presenteres med navn, kontaktinfo og bilde på våre nettsider, om du ikke ønsker dette gir du oss beskjed.
 • Alle styrets medlemmer må iht loven være medlemmer av Sagene IF, og du er derfor registrert i vårt medlemsregister.
 • Alle styrets medlemmer (bortsett fra varamedlemmer) skal registreres som styremedlemmer i Brønnøysundregisteret, og vi må derfor ha ditt fulle navn og fødsels- og personnummer.
 • Styret bruker Spond som internt kommunikasjonssystem, og du vil få en invitasjon til å bli med på epost som du må akseptere.

Informasjon og kunnskap

Om styrearbeid i idrettslag:

Vi anbefaler idrettsforbundets e- læringskurs for styremedlemmer (tar 1 time), du finner mer info her.

 

Om styret styrearbeidet i Sagene IF:

Du finner info om styrets medlemmer, styringsdokumenter, vedtaksprotokoll, møteplan, samt innnkallinger og protokoller her.

 

Om hva som skjer i Sagene IF:

 • Følg med på sageneif.no!
 • Følg oss på Facebook og Instagram!

 

Om hvordan klubben driftes og fungerer:

Vi anbefaler at du kikker gjennom alle sidene under Om Sagene IF på sageneif.no