Vår økonomi

På denne siden kan du lese om Sagene IFs økonomi. Her finner du info om budsjett, regnskap, lagskasser, bank, betalingsløsninger, kontanthåndtering og forsikringer. Skal du ha utbetalt penger fra oss- trykk på den gule boksen!.

Skal du ha utbetalt penger av Sagene IF?

Trykk her for info om hvordan du går fram!

Budsjett

Budsjettet til Sagene IF vedtas av årsmøtet, og du finner vårt budsjett for inneværende år her.
Sagene IF har omkring 8 mil i årlig omsetning. De største inntekter kommer fra offentlige tilskudd, medlems- og treningsavgift, og utleie av anlegg. Og de største utgifter er knyttet til gjennomføring av aktivitet, drift av anlegg, og drift av administrasjonen. Under finner du oversikt over hvordan inntektene og utgiftene er fordelt mellom hovedlaget og avdelingene/ idrettene.


Hovedlaget Avdelingene
Fordeling
inntekter
Medlemsavgiften
Admin. tilskudd Oslo kommune
Frivillighetsmidler Bydelen
Momskompensasjon
Grasrotmidler
Hovedlagets sponsorer
AKS- prosjektet
Treningsavgiften
Egne arrangementer
Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Inkluderings/ storbymidler
Driftstilskudd anlegg
Dugnader
Egne sponsorer
Fond/ stiftelser
Fordeling
utgifter
Daglig leder og øvrige ansatte
Drift av kontorene
Møter og representasjon
Regnskap og revisjon
Forsikringer
Markedsføring
IT
Fellesidrettslige kurs
Kontant/ betalingsløsninger
AKS- prosjektet
All aktivitet i egen idrett
Drift av anlegg
Idrettsspesifikke kurs
Egne arrangementer

Budsjettrutiner:
 • Budsjettmal sendes ut til avdelingene 1/10.
 • Avdelingene sender inn sitt budsjett innen 1/11.
 • Styret vedtar samlet budsjett på styremøte før jul.
 • Endelig budsjett vedtas av årsmøtet ila mars.

Regnskap

Regnskapet til Sagene IF føres av Christiania Regnskapskontor AS og revideres av Revisorpartnere AS.
Årsmøtet velger en kontrollkomité, du kan lese om deres oppgaver her.

Du finner alltid den siste og mest oppdaterte regnskapsrapporten her.

Regnskapsrutiner:
 • Styret får regnskapsrapport på overordnet nivå en gang pr. mnd - publiseres i lenken over og her.
 • Ledergruppa får regnskapsrapport på avdelingsnivå en gang pr. mnd - publiseres i lenken over og her.
 • Årsmøtet godkjenner årsregnskapet - publiseres her.

Lagskasser

Alle inntekter og utgifter som har med Sagene IF å gjøre skal gjennom Sagene IFs konto og føres i vårt regnskap. Det betyr at det ikke er lov for de enkelte lagene å ha egne kontoer og kasser.

Alle lag har en lagskasse i vårt budsjett og regnskap, følgende føres her:
 • Inntekter og utgifter fra dugnad laget selv har skaffet/jobbet.
 • Inntekter og utgifter fra sponsorer laget selv har skaffet (Må være i tråd med Sagene IFs retningslinjer for sponsorarbeid).
 • Inntekter (egenandeler) og utgifter til cuper, turneringer, utstyr....som laget må betale selv.
Det enkelte lag disponerer sin lagskasse slik den står i avdelingens budsjett, men det skal leveres bilag for alle inntekter og utgifter.
Alle kvitteringer sendes inn på vanlig måte, merket med lagskassens navn (eks "fotball gutter 2003").

Lagleder får regnskapsrapport fra avdelingsleder for sin lagskasse en gang pr. mnd.
Du finner den også her.

Arbeidsutvalgene i avdelingene skal legge årets underskudd/ overskudd på den enkelte lagskassene inn i budsjettet for påfølgende år. Dvs lag som har gått i minus i år må gå tilsvarende i pluss neste år, lag som har gått i pluss får mulighet til å gå tilsvarende i minus neste år.
Overskudd i lagskasser til lag som legges ned tilfaller klubben, underskudd skal dekkes opp av laget ved nedleggelse.

Bank og kontoer

Sagene IF har sine kontoer i Sparebank 1 Oslo og Akershus.

Det er styreleder og daglig leder som disponerer kontoene, og alle utbetalinger må godkjennes av begge to (lovpålagt).

Alle innbetalinger kan gjøres til Sagene IFs hovedkonto: 90120538143 (merkes med navn, avdeling og formål).

Kontanthåndtering

Sagene IF bruker NOKAS som leverandør av tjenester for kontanthåndtering:
 • Veksel
 • Nattsafe
Det betyr at vi aldri oppbevarer kontanter i våre anlegg.

Betalingsløsninger

Sagene IF har følgende betalingsløsninger:
 • Fakturering av medlems- og treningsavgifter - Klubbadmin/ Buypas.
 • Øvrig fakturering - Webfaktura fra Visma
 • Vipps - DNB
 • Betalingsterminal - Nets

Vipps- nummer

Sagene IF sine Vipps- nummer:
 • Hovedlaget: 79573
 • Kiosk Bjølsenhallen: 560924
 • Kiosk Klubbhuset: 560922
 • Avdelingene:
  • Innebandy: 115111
  • Fotball: 115110
  • Rugby: 115112
  • Bandy: 115113
  • Landhockey: 115114
  • Bryting: 115117
  • Tennis: 115118
  • Sykkel: 122213
  • Quidditch: 560923
  • Svermen: 576298

Forsikringer

Sagene IF har følgende forsikringer:
 • Innboforsikring Klubbhus og driftsbygning Voldsløkka
 • Innboforsikring Voldsløkka garderober
 • Innboforsikring Bjølsenhallen
 • Underslagsforsikring (Lovpålagt)
Alle forsikringer er tegnet gjennom NHO- idrett (Storebrand).
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!