Vel gjennomført årsmøte!

Årsmøtet i Sagene IF gikk av stabelen 30. mars på Sagene samfunnshus. Protokollen er publisert her. De mest spennende sakene i år var innføring av en sportslig plan for Sagene IF, opptak av tennis, og utdeling av prisen «Årets stjerne i stripe». De sakene som skapte mest diskusjon handlet om hvordan vi skal få flere unge inn i styret og om det skal innføre et styrehonorar. Her følger en oppsummering av høydepunktene.

SStyreleder Einar Eriksen ønsket alle de om lag 50 frammøtte velkommen og introduserte «ordføreren vår» Helge Stoltenberg fra bydel Sagene (leder av bydelsutvalget). Han sa mange fine og hyggelige ord om Sagene IF og kalte oss «en institusjon i bydelen». Han la spesielt vekt på det gode samarbeidet vi har for å få flest mulig til å være med, og som ble nedfelt i en egen samarbeidsavtale fom 2016. Han fremhevet også hvor viktig utbyggingen av Voldsløkka er for både bydelen og lubben, og hvor gledelig det er at kommunen endelig har kommet i gang. Vi setter stor pris på at Helge tok seg til å komme på besøk!

For første gang hadde vi hentet inn en dirigent til årsmøtet vår. Hun het Gerd Husås og var headhuntet til oss av Oslo Idrettskrets. Sagene IF har blitt et ganske stort idrettslag og kravene til profesjonalitet øker stadig, da er det en trygghet å ha med noen som har spesielt god kunnskap om lover og regler på årsmøtet. Takk til Gerd for å ha ledes oss trygt gjennom alle saker og diskusjoner!
En viktig jobb for årsmøtet er å gjennomgå og godkjenne årsberetningen og årsregnskapet for klubben. Styreleder presenterte årsberetningen. Du kan lese beretningen her. Daglig leder presenterte årsregnskapet. Du kan lese regnskapet her, og presentasjonen her. Hovedpunkt – klubben er i sterk vekst! Medlemstall, omsetning og aktivitet øker raskt. Dette er 95 % positivt, men fører også med seg noen utfordringer som vi må ta på alvor og som vil kreve en mer profesjonell organisasjon.

Årsmøtet skal også legge rammene for året som kommer. Det betyr å vedta en strategi og et budsjett for klubben, samt størrelsen på alle avgifter for 2017. Styreleder Einar la fram forslag til strategi 2017- 2020. Den har 4 hovedsatsingsområder; utvikling av Voldsløkka, organisasjonsutvikling, rekruttering, samt åpenhet og inkludering . Du kan lese strategien her. Daglig leder la fram forslag til budsjett. Det ble lagt fram et budsjett i balanse, der landhockey og bandy er prioritert for å få i gang rekrutteringen til ny bane er på plass på Voldsløkka. Forsamlingen fikk også presentert hvordan driften av de nye anleggene på Voldsløkka vil påvirke klubben og økonomien, og ga sin tilslutning til den valgte løsningen med ansettelse av en egen driftssjef fom oktober 2017. Du kan lese budsjettet her, og presentasjonen til daglig leder her. Sagene IF er veldig opptatt av at alle skal ha mulighet til å være med. Lave medlems- og treningsavgifter er det viktigste tiltaket for å få til det. Årsmøtet vedtok derfor medlems- og treningsavgifter på et lavt nivå og uten de store endringene fra 2016. Du kan lese «prislista» som ble vedtatt her.
Høsten 2016 satte Sagene If i gang tennisaktivitet på banene på Voldsløkka. Initiativet til dette kom fra Håkon Larssen, og han har fått med seg om lag 30 tennisspillere og en gjeng med ivrige foreldre. Håkon presenterte seg selv og det arbeidet de har lagt ned på årsmøtet, de har kommet godt i gang og aktiviteten er høy. Årsmøtet stemte enstemmig for å ta opp tennis som egen avdeling i Sagene IF. Velkommen til tennisfolket!
Sportslig utvalg har i 2016 jobbet for å lage en helhetlig sportslig plan for hele Sagene IF. Leder for utvalget, Stig Færø- Landlie, presenterte planen for årsmøtet. Hovedpunktene i planen; Ivareta vår filosofi, tilrettelegge for å drive flere idretter, tenke som EN klubb, sikre kvalitet, samle og få med alle. Du kan lese planen her. Årsmøtet vedtok planen, og ba styret gå i gang med å få den satt ut i live.

Det er behov for å rydde opp i hvordan vi utnevner æresmedlemmer i klubben. Dette både fordi vi ønsker å utnevne mange flere, og fordi det er uklart hvem som er æresmedlemmer i dag. Årsmøtet vedtok derfor å legge til et punkt 2 under §3 i Sagene IFs lov, som kun handler om hvordan vi utnevner æresmedlemmer. Målet er da at vi til vårt 100- års jubileum skal få en mye lengre liste med æresmedlemmer!

Det var flere innkomne forslag denne gangen. To av dem skapte debatt; Forslaget om å innføre et styrehonorar og forslaget om en ungdomsrepresentant i styret. Begge forslagene falt, men styret fikk i oppgave å jobbe videre med begge sakene for å presentere omforente løsninger på dette til neste årsmøte.

Siste formelle post på programmet – Valg! Valgkomiteens leder Erik Mæhlum la fram komiteens innstilling. De hadde åpenbart gjort en god jobb, samtlige ble valgt ved applaus. Einar Eriksen ble gjenvalgt som styreleder, det samme ble Axel Grelland som nestleder. Vi kunne ønske velkommen til 5 nye styremedlemmer. Hilde Johnsrud fra innebandy kom inn i arbeidsutvalget. Konstantin Muller (landhockey), Hege Hammerø (Fotball), og Didrik Bell (bandy) ble valgt inn som representanter for sine idretter. Det kom også inn noen nye ansikter blant avdelingslederne. Filip Stålhammer (bryting), Elin Longva (rugby), og Håkon Larssen (tennis). Velkommen til alle sammen, vi setter stor pris på at dere vil være med å bidra!

Den viktigste og hyggeligste posten på programmet kom helt til slutt, og var utdelingen av prisen «Årets stjerne i stripe». Prisen går til en person som har utmerket seg spesielt i året som har gått, enten sportslig eller organisatorisk. I år gikk prisen til Katrina- Marie Nordnes Skjelvik fra innebandy. Styreleder fikk æren av å dele ut prisen til en litt overrasket prisvinner. Premien var et diplom i ekte Sagene IF- stil malt av kunstneren Mette Giæver med motiv fra vår aktivitet på Voldsløkka. «Katta» er en ekte ildsjel som bidrar på mange områder i klubben. Hun spiller selv på elitelaget for damer, er trener for jenter 14, var leder for Sommerpatruljen, stiller alltid opp og tar masse ansvar i hallen. Hun er en flott representant for Sagene IF! Vi gratulerer så mye med en velfortjent pris!

Tusen takk til alle som møtte fram!
Stjerner i striper!