Når vi målene våre?

Årsmøtet i mars 2016 vedtok en strategi for klubben som peker på de målene styret skal jobbe mot. Her følger en kort statusrapport på hvordan styret har jobbet med dette fra årsmøtet i mars og fram til nå, og hvordan vi ligger an på de ulike målene.

Mål 1: Realiserer anleggene på den nordlige delen av Voldsløkka, og bidra til å få på plass en reguleringsplan for den sørlige delen av Voldsløkka.

 • Bygging av landhockey/kunstisbane starter ila 2016 (november), og skal stå ferdig ila ca et år. Klubbhus er ikke tatt med i denne omgang pga manglende finansiering, vi har derfor satt i gang arbeid sammen med Oslo idrettskrets for å få en tilleggsbevilgning til dette over Oslo- budsjettet for 2017.
 • Sagene IF har tidligere gitt sine høringsinnspill på hva vi ønsker på den sørlige delen av Voldsløkka; Skole på Heidenreich- tomta, en moderat fotballstadion, og en hall til Oslo bedriftsidrettskrets. Det vil ikke skje noe mer på området før en har avklart hva som skjer med Heidenreich- tomta. Her må politikerne beslutte om dagens eier skal få bygge boliger eller om kommunen skal kjøpe den og bygge skole. Vi stiller stadige spørsmål om status og framdrift.

Mål 2: Få opp et målrettet og strukturert rekrutteringsarbeid i hele klubben med mål om å beholde en medlemsmasse på over 1200 medlemmer.

 • Samordnet rapportering for 2015 viste at vi har omlag 1400 medlemmer. Les mer om det her.
 • Det er gjennomført en felles markedsføringskampanje for alle våre åpne skoler og for allidretten åren/ høsten 2016. Det er hengt opp plakater i nærmiljøet, delt ut ranselpost til alle 1.-2. klassinger i hele bydelen, og pushet Facebook/ Instagram- annonser gjennom hele sommeren.
 • Det er utviklet og trykket opp en god del felles markedsføringsmateriell som alle avdelinger kan bruke ved behov.
 • Vi har laget et forslag til hvordan Sagene IF og de 5 nærmeste skolene kan få i gang et fast samarbeid året rundt, og vi er i gang med å gjennomføre møter med samtlige skoler om forslaget og å finne finansiering. Målet er oppstart i januar 2017.

Mål 3: Utvikle og sette ut i live en helhetlig idrettslig plan for hele klubben.

 • Styret vedtok på sitt møte 30. august 2016 å sette ned et sportslig utvalg. Hovedoppgaven er å utarbeide en sportslig plan for hele klubben og presentere denne for årsmøtet i mars 2017. Stig Færø- Landlie er utpekt som leder av utvalget, og han får med seg en representant fra hver avdeling. Du kan lese mer om sportslig utvalg her.

Mål 4: Få i gang et mer systematisk arbeid for å øke klubbens inntekter.

 • Det er igangsatt en innsamlingsaksjon for klubbhuset på Voldsløkka.
 • Vi har fått på plass bedre rutiner for innkreving av medlems- og treningsavgifter, og er godt i gang med et arbeid for å få inn gamle utestående avgifter.
 • Vår tilskuddskoordinator jobber kontinuerlig med å skaffe midler til våre prosjekter/ avdelinger.

Mål 5: Økt fokus på klubbens arbeid med fair- play, anti- doping og egen identitet.

 • Styret har økt fokuset på anti- doping arbeid og igangsatt en prosess for å bli «Rent idrettslag».
 • Vi har kommet langt i å lage kurset et intro- kurs for nye tillitsvalgte; «Velkommen til Sagene IF». Kursplan er vedtatt, utviklingen er i gang, og første kurs avholdes 18. oktober 2016.

Mål 6: Fortsette organisasjonsbyggingen med spesiell fokus på; å øke kompetansen på styre- og organisasjonsarbeidet og å forbedre budsjettarbeidet.

 • Det er opprettet en ledergruppe. Den består av alle avdelingsledere, og ledes av daglig leder. Les mer her.
 • Det er vedtatt og publisert en kurskalender med gratis kurs for alle våre tillitsvalgte. Du finner den her.
 • Vi er kommet langt i å sette vår kommunikasjonsplan ut i live. Truegroups og nyhetsbrev er på plass, sageneif.no er oppdatert, Google apps innføres ila høsten som nytt epost og arkivsystem.
 • Vi jobber for å få på plass et årshjul for hele klubben, det vil være ferdig til jul.
 • Arbeidet med en ny budsjettmal og prosess er snart i mål og vedtas på AU- møtet 27. september.

Mål 7: Øke Sagene IFs synlighet i nærmiljøet.

 • Vår grafiske profil er oppdatert og nytt markedsføringsmateriell er utviklet og trykket opp.
 • Sageneif.no er puset opp og forbedret og har nå omlag 10.000 unike treff/ bruker pr mnd.
 • Vår aktivitet på Facebook og Instagram har økt betydelig.
 • Vi har satt i gang et arbeid for å samle inn/ ta profilbilder av klubben og alle avdelingene.
 • Det er trykket opp og hengt opp 6 stk bannere i Bjølsenhallen og på Voldsløkka.

Mål 8: Få system på honorære tildelinger og æresmedlemskap i hele klubben.

 • Det er samlet inn informasjon fra egne avdelinger og andre klubber.
 • Nytt system skal vedtas på AU- møte 27. september.

Mål 9: Mer trøkk på klubben som sosial arena.

 • Vi er snart i mål med å utvikle kurset «Velkommen til Sagene IF», som er ment som en intro for nye tillitsvalgte.
 • Oppussingen av møterommet i Bjølsenhallen er så vidt i gang. Tanken er at rommet skal bli et bedre sted henge for våre medlemmer.

Du kan laste ned strategien vedtatt på årsmøtet her.

Du kan følge styrets arbeid med strategien her.