Åpenhet i Sagene IF!

Våre medlemmer blir stadig mer opptatt av å følge med på og bidra til klubbens arbeid, og vi får mange spørsmål om hva styre og stell gjør og hvordan en kan påvirke. Vi har derfor jobbet med å gjøre mer info enklere tilgjengelig.

Årsmøtet

 • Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og peker ut retningen og rammene for klubbens arbeid.
 • Deltar du på årsmøtet får du være med å bestemme klubbens styre, strategi, organisasjonsplan, budsjett og avgifter.
 • Du finner mer informasjon om årsmøtene i klubben her.

Styret

 • Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • Styret har ansvar for at driften av klubben er i tråd med årsmøtets vedtak og gjeldende lover og regler. De representere også klubben utad, oppnevner nødvendige utvalg og utøver arbeidsgiveransvar. Du finner alle styrets sentrale dokumenter her (strategi, budsjett, lov, årshjul).
 • Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Du finner oversikt og kontaktinfo til alle styremedlemmene her.
 • Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Du finner styrets møteplan med innkallinger, sakspapirer og protokoller her.
 • Har du saker du ønsker å ta opp med styret eller ønsker at styret skal behandle? Ta kontakt med styreleder eller daglig leder.

Ledergruppa

 • Ledergruppa består av alle de valgte lederne av idrettene/ avdelingene. Den ledes av daglig leder, og møtes en gang i måneden.
 • Hovedoppgaven er å sette styrets vedtak ut i live, sørge for best mulig daglig drift og legge til rette for samarbeid mellom avdelingene.
 • Du finner møteplanen med innkallinger, sakspapirer og protokoller til ledergruppas møter her.

Styringsdokumenter