Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemsavgiften har stemmerett på årsmøtet. Protokollen publiseres også på våre nettsider i etterkant av møtet.

Årmøter i Sagene IF

Kontrollkomiteen

Leder: Kjell Baltzersen, epost kbaltzer@getmail.no.

Kontrollkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges på årsmøtet. Komiteens hensikt er å føre tilsyn med Sagene IFs økonomi og styrets arbeid. Hovedoppgaven er å legge fram en beretning om klubbens årsregnskap og styrets arbeid for årsmøtet. Komiteen skal ha tilgang til alle regnskap, rapporter fra revisor og protokoller fra styret og utvalg. Komiteen skal skrive protokoll fra sine møter.

Kontrollkomiteen skal passe på:
  • At Sagene IFs midler er brukt iht lover, vedtak, bevilgninger og budsjett, og at de økonomiske disposisjoner er gjort i tråd med Sagene IF lov og årsmøtets vedtak.
  • At Sagene IFs interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
  • At Sagene IFs regnskapsførsel er pålitelig og at våre årsregnskap og delrapporter gir et korrekt uttrykk for klubbens drift og finansielle stilling.
Valgkomiteen

Leder: Erik Mæhlum, tlf 91656372, epost emaehlum@gmail.com

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av årsmøtet. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Hovedoppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på årsmøtet (unntatt ny valgkomite, der det er styret som innstiller). Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i Sagene IFs lov, og at de starter sitt arbeid i god tid før årsmøtet. Alle kandidater komiteen foreslår til verv skal være spurt og ha sagt ja. Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og publiseres sammen med de andre sakspapirene senest 1 uke før årsmøtet (Sagene IFs lov §13).

Hvem kan velges?
  • For å stille til valg må personen være fylt 15 år, vært medlem av Sagene IF i minimum 1 måned, og ha betalt medlemskontingenten (Sagene IFs lov §6)
  • En arbeidstaker i Sagene IF er ikke valgbar til verv (Sagene IFs lov §7). Dette gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. Trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.
  • Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Me det må være representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer (Nifs lov §2.4)

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?