Vår organisasjon

Her har vi laget en oversikt over hvordan Sagene IF er organisert. I organisasjonskartet under finner du informasjon om ansvar, oppgaver og roller i det enkelte organisasjonsleddet. Presentasjonen er basert på klubbens organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet hvert år.


ÅRSMØTET
Klubbens høyeste myndighet
Alle medlemmer fylt 15 år og som har betalt medlemsavgift har stemmerett.


VALGKOMITEEN
Velges av årsmøtet.
Skal sikre at riktige personer velges til å styre klubben.
 KONTROLLKOMITEEN
Valgt av årsmøtet.
Skal ha tilsyn med styrets arbeid og klubbens økonomi.


Velges av årsmøtet.
Leder klubben mellom årsmøtene.
Består at et arbeidsutvalg (5 stk) samt en representant fra hver avdeling/ idrett.

Roller i styret:


DAGLIG LEDER
Ansatt.
Skal sette styrets vedtak ut i live, sørge for daglig drift av klubb, lede administrasjonen, påse at lover og regler følges, HMS- arbeid.


IDRETTENE
Mandat for idrettene er vedtatt av årsmøtet, og beskriver ansvar og oppgaver delegert til avdelingene.

Sagene IF har følgende avdelinger/ idretter:
Hver avdeling ledes av et arbeidsutvalg. Leder av arbeidsutvalget velges av årsmøtet. Leder utpeker øvrige medlemmer.

Roller i arbeidsutvalgene:
DRIFTSAVDELINGEN

Har ansvar for drift av alle våre anlegg:
  • Sørge for at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
  • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og øvrige brukeres aktivitet.
  • Sikkerhet og HMS rutiner for anleggene.
  • Drive klubbens utleievirksomhet.
  • Tilrettelegge for frivillige vakter i anleggene.

Driftsavdelingen består av 1,5 årsverk fordelt på:
UTVALG

Mandat for utvalgene vedtas av styret.

Leder for utvalgene utpekes av styret.

Øvrige utvalg nedsatt av styretUTVALG
Øvrige utvalg nedsatt av det enkelte arbeidsutvalg.
Mandat vedtas av arbeidsutvalget.
Leder utpekes av arbeidsutvalget.
GRUPPENE/ LAGENE

Følgende roller utpekes av arbeidsutvalgene:
Øvrige roller:

Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

STEM PÅ SAGENE IF!
En viktig samarbeidspartner!