Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 30. mars 2017.

Styrets arbeidsutvalg:
Leder: Einar Eriksen, Tlf: 90121210
Nestleder: Axel Grelland, Tlf: 92423424
Medlem: Hilde Johnsrud, Tlf: 90544191
Medlem: Mohammed Adan, Tlf: 40099429
Vara: Inger Koldberg, Tlf: 93496266

Representanter avdelingene:
Innebandy: Remi Nilsen, Tlf: 40463921
Bandy: Didrik Bell, Tlf: 90036075
Landhockey: Konstantin Muller, Tlf:
Bryting: Johanne Thornes, Tlf: 92259927
Rugby: Sonia Gjesdal, Tlf: 99543595
Sykkel: Atle Kvien, Tlf: 98207837
Fotball: Hege Hammerø, Tlf: 98280721

Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:
  • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
  • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
  • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
  • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
  • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
  • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
  • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
  • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
  • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
  • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du under.
Oversikt over lover, regler og retningslinjer i Sagene IF finner du her.

Styrets møteplan 2017

Møte nr Dato og tid Sted Type møte Saker Dokumenter
1 31/1 kl. 19 Samfunnshuset AU Rapport Q4 Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4
Strategirap. Q4
Protokoll
2 14/2 kl. 18 Bjølsenhallen AU Forbr. årsmøte Innkalling
Protokoll
3 21/2 kl. 18 Samf.huset Styret Rapport Q4 Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4
Strategirap.Q4
Protokoll
4 14/3 kl. 18 Bjølsenhallen AU Rapport jan og feb AVLYST
5 21/3 kl. 18 Samf.huset Styret Forbr. årsmøtet Innkalling
Regnskap januar
Vedtaksprotokoll
Protokoll
6 25/4 kl. 18 Bjølsenhallen AU Rapport mars
Nytt AU
Innkalling
Regnskap Q1
Utestående Q1
Protokoll
7 9/5 kl. 17 Samf.huset Styret Styrearbeid i praksis
Nytt styre
Rapport Q1

8 30/5 kl. 18 Bjølsenhallen AU Rapport april
9 20/6 kl. 18 Bjølsenhallen AU Rapport mai
10 15/8 kl. 18 Bjølsenhallen AU Rapport juli
11 29/8 kl. 18 Samf.huset Styret Rapport Q2
12 26/9 kl. 18 Bjølsenhallen AU Rapport aug
13 24/10 kl.18 Bjølsenhallen AU Rapport sept
14 14/11 kl.18 Samf.huset Styret Rapport Q3
Budsjett

15 28/11 kl.18 Bjølsenhallen AU Rapport okt
16 12/12 kl.18 Samf.huset Styret Møteplan og kursplan
Budsjett
Avskrivninger
Julebord

Styrets møteplan 2016

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!