HMS

Mål

Sagene IF har følgende mål for sitt HMS- arbeid:
 • Forhindre skader og sykdom
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø
 • Ivareta myndighetenes krav

Organisering

Sagene IFs organisering er beskrevet her.
Roller og ansvar i HMS- arbeidet:
 • Styret - Ansvar for at Sagene IF har et fungerende HMS- system i tråd med loven:
  • Holde seg informert om klubbens HMS- arbeid
  • Påse at klubben overholder sine plikter som arbeidsgiver
  • Sørge for en årlig evaluering av HMS- systemet
 • Daglig leder - Ansvar for å lede HMS- arbeidet:
  • Kjenne til hvilke krav som gjelder for Sagene IF i HMS- arbeidet
  • Gjennomføre årlig risikoanalyse og utarbeidelse av handlingsplan for hele virksomheten
  • Kalle inn til ukentlig møte i administrasjonen der avviksmeldinger og handlingsplan gjennomgås
  • Registrere skader, sykdom, hendelser
  • Sørge for nødvendig HMS- opplæring
  • Arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte (kontrakter, lønn/vilkår, arbeidstid, opplæring, informasjon, arbeidsmiljø, sykemeldinger)
  • Rapportere til styret
 • Driftsleder - Ansvar for oppfølging og evaluering av rutiner i HMS- systemet:
  • Ansvar for sikkerheten på alle anleggene
  • Sørge for at Sagene IF har nødvendige rutiner for å forebygge, oppdage og rette problemer
  • Påse at rutinene gjennomføres og oppdateres/ evalueres
  • Håndtere avviksmeldinger og oppdatere handlingsplanen
  • Kontakt med kommunen om avvik de skal håndtere

Opplæring

Det er et krav i loven at øverste leder og de i virksomheten som leder/ kontrollerer andre skal ha grunnleggende HMS- opplæring.
I Sagene IF har følgende personer HMS- kurs:
 • Styreleder - Einar Eriksen
 • Daglig leder - Vibeke Thiblin
 • Driftsleder - Kurt- Jarle Niltveit

Hvilke krav gjelder for Sagene IF?

(Under utarbeidelse)

Risikoanalyse og handlingsplan

Risikoanalysen er et verktøy vi bruker for å vurdere hva som kan gå galt, hvor sannsynlig og alvorlige de er og hva konsekvensene vil være. Vi gjennomfører en risikoanalyse for hele virksomheten en gang pr år. På bakgrunn av analysen lager vi en handlingsplan som sier hvilke tiltak vi skal prioritere å gjøre, hvem som har ansvar for dette og til hvilken frist. Både risikoanalysen og handlingsplanen utarbeides i et felles årlig møte for hele administrasjonen. Handlingsplanen brukes som et arbeidsverktøy for oppfølging av avvik året rundt.

Du finner analysen og handlingsplanen her:

Internkontroll system

Internkontrollsystemet skal sørge for at problemer oppdages og løses før noe skjer.
Sagene IFs internkontrollsystem:
 • Sagene IF som arbeidsgiver - Oversikt
 • Informasjon om sikkerhetsrutiner er synlig på anleggene, publisert på sageneif.no, med i alle utleieavtaler og en fast del av vår århjul for publisering av info.
 • Driftsavdelingen gjennomfører ukentlige kontrollrunder med faste sjekkpunkter på alle våre anlegg.
 • Det er utarbeidet arbeidsinstrukser og sjekklister for våre frivillige vakter i alle våre anlegg, disse oppdateres årlig.
 • Våre frivillige vakter gjennomfører faste oppgaver og melder fra om avvik i en sjekkliste etter endt vakt hver dag, sjekklistene oppdateres årlig.
 • Det gjennomføres to dugnader pr år i alle våre anlegg, der fokus er enkelt vedlikehold og å rette opp feil og mangler. Driftsleder utarbeider to- do liste til alle dugnadene med utgangspunkt i handlingsplanen.
 • Oslo kommune/ Ragde har rutiner/ serviceavtaler for sjekk av elektrisk anlegg, brannalarm, brannvernutstyr og branndører/ skilt.
 • Oslo kommune/ Ragde har også rutiner/ serviceavtaler for spyling av dusjanlegg for å hindre Legionalla- smitte og for å sjekk av ventilasjonsanlegget for feil og støv.
 • Det er førstehjelpsutstyr og hjertestarter på alle anleggene, alle ansatte og frivillige får tilbud om årlige førstehjelpskurs.
 • NOKAS åpner og låser bygningen hver dag, håndterer våre kontanter og er tilgjengelige for våre vakter ved problemer.
 • Alle våre ansatte og frivillige som har med barn og ungdom å gjøre har levert politiattest og vi har rutiner for å følge opp dette, i tråd med NIFs regler.
 • Klubben har en egen kursplan for opplæring av ansatte og tillitsvalgte.
 • Vi har et system for håndtering av avvik (se under).

Avvikshåndtering

Avvikshåndteringen er en del av internkontrollsystemet Det skal gjøre det enkelt å melde inn problemer, sikre at problemene følges opp, og sørge for at de ikke skjer igjen:
 • Avvik meldes til administrasjonen v/driftsleder på følgende måter:
  • Ansatte - fyller ut og sender inn skjemaet under.
  • Frivillige vakter i våre anlegg - fyller ut sjekklisten etter endt vakt.
  • Medlemmer og publikum - melder fra til en av våre offisielle kontaktadresser (epost, telefon, Facebook).
 • Daglig leder kaller inn administrasjonen til et ukentlig felles møte der alle avvik gjennomgås og legges inn i handlingsplanen (prioritet, ansvarlig, frist). Handlingsplanen fungerer som både innkalling og protokoll for møtene, samt oppfølgingsverktøy mellom møtene.
 • Driftsleder melder inn avvik til kommunen som de skal håndtere i systemet ORRA en gang pr uke.
 • Daglig leder avgir kort avviksrapport som fast sak på de månedlige møtene i styrets arbeidsutvalg.
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

STEM PÅ SAGENE IF!
En viktig samarbeidspartner!