Medlem valgkomiteen

Velkommen som medlem av valgkomiteen i Sagene IF!
På denne siden finner du den informasjonen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Om valgkomiteen

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av årsmøtet. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Hovedoppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på årsmøtet (unntatt ny valgkomite, der det er styret som innstiller). Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i Sagene IFs lov, og at de starter sitt arbeid i god tid før årsmøtet. Alle kandidater komiteen foreslår til verv skal være spurt og ha sagt ja. Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og publiseres sammen med de andre sakspapirene senest 1 uke før årsmøtet (Sagene IFs lov §13).

Medlemmer
Valgkomiteen har 4 medlemmer. En leder, en nestleder, et medlem og et varamedlem.
Du finner oversikt og kontaktinfo til kontrollkomiteen her.

Oppgaver
Kontrollkomiteens oppgaver/ mandat er beskrevet i NIFs lov § 2- 12, som du finner her.
Kontrollkomiteen skal passe på:
  • At Sagene IFs midler er brukt iht lover, vedtak, bevilgninger og budsjett, og at de økonomiske disposisjoner er gjort i tråd med Sagene IF lov og årsmøtets vedtak.
  • At Sagene IFs interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
  • At Sagene IFs regnskapsførsel er pålitelig og at våre årsregnskap og delrapporter gir et korrekt uttrykk for klubbens drift og finansielle stilling.
Hvem kan velges til verv i Sagene IF?
  • For å stille til valg må personen være fylt 15 år, vært medlem av Sagene IF i minimum 1 måned, og ha betalt medlemskontingenten (Sagene IFs lov §6)
  • En arbeidstaker i Sagene IF er ikke valgbar til verv (Sagene IFs lov §7). Dette gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. Trenere eller andre som mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret.
  • Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Me det må være representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer (Nifs lov §2.4)
Informasjon og kunnskap
  • Sagene IF lov, regler og retningslinjer finner du her.
  • En enkel og grei beskrivelse av Sagene IFs organisasjon finner du her.
  • Oversikt over de som har valgte verv i dag:
  • Innstillingene fra valgkomiteen fra tidligere årsmøter finner du her.

Dokumenter og maler

Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!